งบประมาณรายรับ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2560 จำแนกตามแหล่งเงิน
Revenue Budget from the Fiscal Years 2013-2017, Classified by Sources
ที่มา :  ส่วนแผนงาน
หมายเหตุ :   ปีงบประมาณ 2558 รวมรายรับจากโครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ระยะ 3 เดือนแรก วงเงิน 92.72 ล้านบาท
     ปีงบประมาณ 2559 รวมรายรับจากโครงการตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ วงเงิน 35.98 ล้านบาท
Source :  Division of Planning
Note :  Fiscal year 2015 included the revenue from economic stimulus package of the first 3 months, the budget was 92.72 million baht.
    Fiscal year 2016 included the revenue from economic stimulus package of small enterprise.