จำนวนบุคลากร

จำนวนบุคลากร จำแนกตามสายงานและวุฒิการศึกษา
Personnel by Line of Work and Degrees Held
ที่มา :  ส่วนการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Source :  Division of Personnel, SUT
หมายเหตุ :  รวมอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงาน หรือลาปฏิบัติงานวิจัย 16 คน (อาจารย์ 14 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 คน) ณ วันที่ 30 กันยายน ของทุกปี
Note :   Includes 16 faculty members (14 lectures and 2 assistant professors) on study leave, training, observation and research, recorded on 30 September of each fiscal year