สัดส่วนโครงการวิจัยเปรียบเทียบกับจำนวนอาจารย์

สัดส่วนโครงการวิจัยเปรียบเทียบกับจำนวนอาจารย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2560
Ratio of Research Projects per Instructor during the Fiscal Years 2013-2017
ที่มา :  สถาบันวิจัยและพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
หมายเหตุ :   ไม่รวมโครงการภายนอกที่ได้รับเงินสมทบจากมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2560 จำนวน 18 โครงการ 14 โครงการ 16 โครงการ 8 โครงการ และ 5 โครงการ ตามลำดับ
Source :  Institute of Research and Development, Fiscal Year 2017
Note :  Excludes outside projects co-funded by SUT during the fiscal years 2013-2017, i.e., 18, 14, 16, 8 and 5 projects, in each year, respectively